0

ตระกร้าสินค้า

Item removed. Undo

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืด ด้วยการสรรสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก และยึดตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ

1. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งมอบตรงเวลา

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯด้วยนวัตกรรม

4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

5. มุ่งมั่นในการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

7. รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

ค่านิยมหลัก: "UPF S-P-I-R-I-T"

​​​​​​​