0

ตระกร้าสินค้า

Item removed. Undo

การกำกับดูแลกิจการทีดี

นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์
​​​​​​​นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
คู่มือการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
​​​​​​​
​​​​​​

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)ได้มีการทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) รวมทั้งแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct )  ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental ,Social and Governance : ESG)

โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM)  มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 /2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ส่วนแนวปฎิบัติบางหัวข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ทางคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯทุกคน บริหารและดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งไม่สนับสนุนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯที่เหมาะสม (หลักปฏิบัติ 8)
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน  เพื่อให้มั่นใจว่า มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส (หลักปฏิบัติ 7)
ส่งเสริมและดูแลให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและทั่วถึง (หลักปฏิบัติ 6)
ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง   พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ตามข้อบังคับทางกฎหมายและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน (หลักปฏิบัติ 5.2,7.4 )
พิจารณากำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะ ของคณะกรรมการทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ3.7, 4.2 )