0

ตระกร้าสินค้า

Item removed. Undo

การรับรองคุณภาพต่างๆ (ISO)ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรฐานภาพ ISO 9000

จึงได้ผลักดันเพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 จนผ่านการรับรองตั้งแต่ปี 2541เป็นต้นมา 

ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ  ในการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพ

จากเดิมจนปัจจุบันได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Bureau Varitasระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 14001

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการสังคม

โดย มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

 อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาใช้ โดยผลักดันจนได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากสถาบัน Bureau Varitas


เพื่อ เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด จึงได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบจนได้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Oeko-Tex Standard100 Class I จากสถาบันทดสอบสิ่งทอ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ให้การรับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่น

 

+ Oeko-Tex Standard 100  มี 4 ระดับดังนี้

-Product Class I  :  Products for Babys   คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน 0 – 36 เดือน ทุกรายการยกเว้นเสื้อผ้าที่ทำจากหนัง

-Product Class II  :  Products with direct contact to skin คือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสื้อเชิ๊ต ชุดชั้นใน
-Product Class III  :  Products without direct contact to skinคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น แถบตกแต่งภายนอก ผ้าบุซับใน
-Product Class IV  :  Decoration Material คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เช่น พรม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างมากในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้มีการรณรงค์และปลูกฝังให้กับพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างจริงจัง เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน                        

ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ CAC มีมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย    (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ให้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ  พนักงาน และผู้บริหาร ที่ได้มีส่วนร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ  ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก  แนวร่วมฯ ในครั้งนี้